Begeleiding Gastouderopvang

MIAvoorgezinnen begeleidt de gastouders in de uitvoering van het werk. We hebben een verplicht begeleidingsprogramma en een vrijwillig begeleidingsprogramma.

Wat doet MIAvoorgezinnen?
MIAvoorgezinnen vindt de begeleiding van haar gastouders erg belangrijk en cruciaal voor kwalitatief goede kinderopvang. Wij bieden begeleiding in zowel digitale alsook persoonlijke (face-to-face)vorm. Gastouders kunnen bij ons terecht voor pedagogische vragen, maar ook met vragen die betrekking hebben op het gezin waar zij werkzaam zijn. Daarnaast zijn er per jaar 16 verplichte begeleidingsuren, uitgewerkt in onderstaande tabel.

Hoe vullen wij de begeleiding in
Onderstaand is weergegeven hoe wij de 16 verplichte begeleidingsuren per jaar invullen geven:

Vorm van begeleiding Wie Waar Aantal keren per jaar Aantal uren
2x per jaar Observatie en voortgangsgesprek MIA, gastouder Op locatie Eerste keer na 3 maanden,

daarna elke 6 maanden

6 uur
TIV MIA, gastouder Vanuit Huis Minimaal 1 TIVmap per jaar 6 uur

 

 

Regelmatig via telefoon/e-mail voortgang bespreken MIA, gastouder Vanuit huis 12 keer 3 uur
Activiteiten (themaboekje) + pedagogisch beleid Gastouder Op locatie 12 keer 4 uur
Extra begeleiding MIA, gastouder Afhankelijk van de vraag Afhankelijk van de vraag
Totaal 19 uur

Uitwerking begeleiding

Bemiddelingsgesprek
Gastouder en vraagouder ontmoeten elkaar vrijblijvend op een moment dat beide uitkomt. Daarna plant MIAvoorgezinnen een koppelingsgesprek in, waarbij ook meteen de risico-inventarisatie wordt opgesteld en de overeenkomst ondertekening plaatsvindt. Het kennismakingsgesprek vindt altijd plaats op de locatie van de voorgenomen voorziening van de gastouderopvang. Na de kennismaking tussen beide partijen zal het gesprek los van elkaar geëvalueerd worden door MIAvoorgezinnen en besloten worden of er een match is.

Observatie en voortgangsgesprek
Na de start van de gastouder komt een medewerker van MIAvoorgezinnen na drie maanden langs om een observatie uit te voeren. Het tijdstip van de observatie wordt in overleg met de gastouder bepaald. Na de eerste observatie zal er elke zes maanden een observatie plaatsvinden.
Tevens wordt er tijdens de observatie bekeken of de gastouderopvang nog steeds voldoet aan de eisen of dat er aanpassingen moeten worden gedaan. Tijdens het observatie moment wordt er ook een voortgangsgesprek met de gastouder gevoerd. Hierbij wordt in ieder geval besproken:

 • hoe het gaat,
 • wat MIAvoorgezinnen voor de gastouder kan betekenen,
 • het contact tussen gastouder en vraagouder,
 • bijzonderheden in de ontwikkeling van de kinderen,
 • het door ouders ingevulde evaluatieformulier,
 • ziekte en ongevallen registratie,
 • werken volgens het pedagogisch beleid.

Evaluatiegesprek
Indien gewenst vindt er ook nog een gesprek tussen vraagouder, gastouder en bemiddelingsmedewerker plaats:

 • Het door ouders ingevulde evaluatieformulier
 • Hoe gaan de werkzaamheden tot dan toe?
 • Contact tussen gastouders en vraagouders
 • Observatie
 • Leerdoelen
 • Gastouder toont aan hoe hij/zij via het pedagogisch beleid werkt
 • Bijzonderheden
  Na afloop van het evaluatiegesprek ontvangen vraagouder en gastouder een uitwerking van het evaluatiegesprek van de bemiddelingsmedewerker van MIAvoorgezinnen.

TIV, Methode voor thuisopvang
Als verdieping werken wij met TIV, methode voor thuisopvang. Voor elk van de 7 interactievaardigheden is er een eigen TIVmap.  Gastouder kunnen elk jaar minimaal 1 TIV-thema kiezen en hier zelf mee aan de slag gaan. Aan TIV werken zij zelfstandig en in hun eigen tijd. Bij elke map krijgen zij een begeleider aangewezen die de gastouder ondersteund bij het werken met de TIV methode. Gastouder ontvangen deelcertificaten na het afronden van de TIVmappen. De 7 interactie vaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en grenzenstellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van interacties
 • Interactief voorlezen

Themaboekje
Gastouders ontvangen elke maand een themaboekje met daarin verschillende activiteiten uitgewerkt. Elke gastouder zal hier elke maand 20 minuten aan activiteiten uit behandelen en dit tijdens telefonisch overleg met MIAvoorgezinnen bespreken. Tevens zal in het themaboekje een onderwerp uit het pedagogisch beleid centraal staan.

Extra begeleiding
Indien gastouder aangeeft extra begeleiding te wensen neemt hij/zij contact op met MIAvoorgezinnen. Gastouder bespreekt de situatie met een medewerker van MIAvoorgezinnen waarna er een plan wordt opgesteld. Indien de begeleidingsvraag pedagogisch van aard is, worden vraagouders altijd betrokken bij de begeleiding.

Via welke weg zijn wij bereikbaar?
Telefonisch, E-mail, Sms, Whatsapp, Telegram (app), Facetime, Skype