[two_third first]

Algemene voorwaarden ouders

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:
a. 
MIAvoorgezinnen: de vennootschap onder firma MIAvoorgezinnen VOF, statutair gevestigd te 1072 VZ te Amsterdam, bekend onder het KvK nummer: 55268471.
b. 
Ouder: de ouder(s) of voogd/voogden die gebruik maakt/maken van de diensten van MIAkinderopvang. 
c. 
Oppas: de persoon die door tussenkomst van MIAvoorgezinnen oppaswerkzaamheden verricht of gaat verrichten voor de ouder.
d. Oppasaanvraag: Door de ouder bij MIAvoorgezinnen ingediend verzoek voor het zoeken van een oppas.
e.
Overeenkomst: de overeenkomst die tussen de Ouder en MIAvoorgezinnen tot stand is gekomen en waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
f. 
Match: Een koppeling tussen de ouder en oppas, die tot stand gekomen is door bemiddeling van MIAvoorgezinnen.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst
2.1. MIAvoorgezinnen heeft het recht om zonder opgave van redenen oppasaanvragen niet te accepteren.
2.2. MIAvoorgezinnen heeft louter een inspanningsverplichting jegens de Ouder. Indien MIAvoorgezinnen geen match kan vinden, schiet zij niet tekort.

Artikel 3: Verplichtingen ouder
3.1. Wanneer MIAvoorgezinnen een vaste oppas voorstelt, dient de ouder binnen 7 dagen te reageren op dit voorstel. Reageert de ouder niet binnen 7 dagen, althans reageert de ouder afwijzend, dan is MIAvoorgezinnen gerechtigd de oppas voor de betreffende dagen aan een andere ouder te koppelen.
3.2. Indien de ouder niet tevreden is over de toegewezen vaste oppas, zal de ouder dit binnen 24 uur na de verrichte oppaswerkzaamheden schriftelijk of per e-mail melden aan MIAvoorgezinnen. MIAvoorgezinnen zal, voor zover mogelijk, zich inspannen tot het regelen van vervangende oppas.
3.3. De ouder zal MIAvoorgezinnen steeds zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn/haar gegevens.
3.4. Bij incidentele aanvragen wordt het profiel van de oppasser via e-mail naar ouders gestuurd. Ouders kunnen deze accepteren of afwijzen, waarna MIAvoorgezinnen de aanvraag verder in behandeling neemt. Een oppas wordt bij een incidentele aanvraag vooraf niet in persoon aan de ouder voorgesteld.
3.5. Het is de ouder niet toegestaan gegevens van de oppas aan derden te verstrekken.

Artikel 4: Verzekering en Aansprakelijkheid
4.1. Voor afdracht van sociale premies door de ouder neemt MIAvoorgezinnen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid.
4.2. MIAvoorgezinnen draagt louter zorg voor bemiddeling tussen oppas en ouder. Dit betekent dat de oppas en de ouder zelf rechtstreeks een overeenkomst aangaan. MIAvoorgezinnen is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van de oppas.
4.3. MIAvoorgezinnen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade waar de oppas of de ouder verantwoordelijk voor kan worden gehouden, van welke aard dan ook.
Artikel 5: Werkzaamheden van de oppas
5.1. De werkzaamheden van de oppas zijn beperkt tot de directe zorg voor de kinderen. De werkzaamheden omvatten geen huishoudelijke of andere taken, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6: Kosten en Betaling
6.1. Naast de vergoeding die de ouder verschuldigd is aan MIAvoorgezinnen dient de ouder de oppas een vergoeding te betalen. Ouder geeft bij het intake gesprek (of intake formulier) aan via welke methode deze een vaste oppas wilt uitbetalen. Bij incidentele oppas wordt de oppas altijd dezelfde dag contant uitbetaald.
6.2. Indien de ouder in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de ouder, naast de hoofdsom tevens rente verschuldigd van 1% per maand.
6.3. Facturen worden per e-mail verstuurd. Indien de ouder aangeeft een papieren factuur te willen ontvangen dan wordt hier €1,- administratiekosten voor in rekening gebracht.

Artikel 7: Abonnement
7.1. Het abonnement heeft een looptijd van 6 maanden, waarna deze maandelijks opgezegd kan worden.
7.2. Bij ziekte of andere verplichtingen van de oppas, tracht MIAvoorgezinnen een vervangende oppas te vinden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
7.3. Bij afzegging van een oppasmoment door de ouder(s), blijft het maandtarief intact.
7.4. Het verhogen of verlagen van een abonnement kent een overstapperiode van één maand. MIAvoorgezinnen garandeert hierbij geen behoudt van de vaste oppas.
7.5. MIAvoorgezinnen geeft de mogelijkheid om over een periode van 6 maanden, één maal hetzelfde aantal vaste dagen kosteloos over te zetten naar een even aantal andere vaste dagen in de week. Hierbij wordt een overstapperiode van een maand gehanteerd. MIAvoorgezinnen garandeert bij een wijziging van dagen geen behoudt van de vaste oppas. Bij een tweede of meerdere wijzigingen van dagen binnen een periode van 6 maanden wordt een bedrag van €25,- (excl. btw) per wijziging in rekening gebracht.
7.6. Bij afzegging door het gezin om welke reden dan ook, is het teruggeven van geld in verband met het niet gebruik maken van de dienst, niet mogelijk.
7.7. Abonnement betreft afname van vaste dagen, indien incidentele oppas gewenst is dient een rittenkaart te worden aangeschaft.

Artikel 8: Rittenkaart
8.1. De rittenkaart is geldig over een periode van 6 maanden, waarna de geldigheid vervalt.
8.2. Bij afzegging van een oppasmoment door de ouder(s) 36 of minder uur voor het oppasmoment, vervalt 1 rit op de rittenkaart of wordt 1 rit in rekening gebracht.
8.3. De rittenkaart is niet te gebruiken voor de flexopvang.

Artikel 9: Beëindiging overeenkomst
9.1. De ouder is gerechtigd de overeenkomst na een periode van 6 maanden schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
9.2. Het inschrijfgeld en abonnement- of bemiddelingskosten blijven ook bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd. Reeds betaald inschrijfgeld en abonnement- of bemiddelingskosten worden derhalve niet terugbetaald.
9.3. Indien de ouder de oppasaanvraag 36 uur voor de oppasbeurt annuleert is hij/zij aan MIAvoorgezinnen een vergoeding gelijk aan de  van de opdracht verschuldigd.
9.4. Abonnementen en rittenkaarten zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 10: Privacy
10.1. De ouder schrijft zich in bij MIAvoorgezinnen door contact op te nemen met MIAvoorgezinnen en vervolgens het toegestuurde inschrijfformulier ingevuld te retourneren aan MIAvoorgezinnen. MIAvoorgezinnen houdt een database bij waarin gegevens van de ouder(s) zijn opgenomen. De ouder geeft toestemming voor de registratie van de gegevens van zichzelf, diens eventuele partner en de kinderen in voornoemde database. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in voldoende mate beveiligd.
10.2. Bij inschrijving voert de ouder persoonlijke gegevens in. De ouder geeft hiermee toestemming aan MIAvoorgezinnen om de persoonsgegevens te gebruiken om: (i) haar dienstverlening uit te oefenen, (ii) haar dienstverlening verder te optimaliseren en (iii) ouders met nieuwsbrieven te informeren over MIAvoorgezinnen.
10.3. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Artikel 11: Wijziging algemene voorwaarden
11.1. MIAvoorgezinnen is gerechtigd om drie maanden na totstandkoming van de bemiddelingsovereenkomst prijs- en lidmaatschapswijzigingen door te voeren.
11.2. MIAvoorgezinnen behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. MIAvoorgezinnen zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
11.3. Indien de ouder een wijziging in deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 12: Overige bepalingen
12.1. Indien de ouder zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt, kan MIAvoorgezinnen, zonder opgaaf van redenen, de ouder onmiddellijk uit het bestand verwijderen.

Artikel 13: verschuldigdheid boete
13.1. Indien de ouder zich rechtstreeks (dat wil zeggen zonder tussenkomst van MIAvoorgezinnen) tot een oppas wendt, waarmee het contact dankzij MIAvoorgezinnen tot stand is gekomen (ook na beëindiging van de overeenkomst), is de ouder per oppasbeurt (die niet via MIAvoorgezinnen verloopt) een boete van € 500,- verschuldigd.

Artikel 14: toepasselijk recht
14.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Relatief bevoegd is louter de rechtbank Amsterdam.

[/two_third]